محورهای کلی :

- تاریخچه پیراپزشکی

- سلامت جامعه و نقش پیراپزشکی در تامین و ارتقای آن

- تعاملات درون و برون بخشی اعضای تیم سلامت جامعه

- چالش های موجود در نظام آموزشی و ارائه خدمت در رشته های پیراپزشکی

- چشم اندازها و برنامه های آموزشی ، پژوهشی و خدمت رسانی در علوم پیراپزشکی

- راه کارهای ارتقای کیفیت خدمات پیراپزشکی

- فناوري و نوآوري در علوم پیراپزشکی

- اخلاق حرفه اي و حقوق بيمار در علوم پيراپزشكي

محورهای مرتبط با گروه های مختلف پیراپزشکی:

علوم آزمایشگاهی :

- بالين و آزمايشگاه

- ماركرهاي جديد تشخيص آزمايشگاهي بیماری ها

- روش ها و تکنولوژی های نوین در تشخیص بیماری ها

- واكسن هاي ايمونولوژيك و ايمونوتراپي سرطان ها

- طب انتقال خون

- اعتبار بخشي و آزمايشگاه تشخيص پزشكي

- اخلاق آزمایشگاهی و حقوق بیمار در آزمايشگاه

- علوم آزمایشگاهی و تحقیقات جامعه محور

هوشبري :

- مراقبت هاي قبل و حين و پس از بيهوشي

- داروهاي بيهوشي و عوارض جانبي : بيهوشي عمومي و موضعي، اسپاينال ، اپي دورال ، استنشاقي و وريدي

- احياء قلبي ريوي ( C.P.R) شامل پايه ، پيشرفته ، انواع آريتمي ها ،دارو و درمان ، كاربرد دفيبريلاتور ،

- اخلاق پزشكي و مسائل قانوني در C.P.R و رانيماسيون

اتاق عمل :

- اصول مدیریت و ساختار در اتاق عمل

- تکنولوژی های نوین و نقش آنها در اعمال جراحی

- مراقبت و کمک به اداره بیمار قبل ، حین و بعد ازعمل جراحی

- روش های مناسب کنترل عفونت های اتاق عمل و بخش های جراحی

ارتقای دانش ، نگرش و مهارت افراد ( تکنولوژیستهای ا تاق عمل ) برای ایفای نقش حرفه ای

مراکز مراقبتی سیار ضرورت ها و ویژگی ها

اخلاق و قوانین حرفه ای در اتاق عمل

- روش های کاهش مخاطرات کار در اتاق عمل

تکنولوژی پرتوشناسی :

- روش هاي نوين در تصوير برداري پزشكي

- ثبت و بايگاني تصاوير پزشكي (PACS)

- دستگاه ها و روش هاي جديد در پرتو درماني

- اخلاق پزشكي و مسائل قانوني در رادیولوژی

و سایر گروه های مرتبط با پیراپزشکی

FEATURES