هزینه ثبت نام ، به شماره حساب جاری همراه 20367740 بانک رفاه کارگران شعبه علوم پزشکی یاسوج ، به نام "تمرکز درآمد اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج " براساس جدول زیر واریز شده و اصل فیش واریزی هنگام ثبت نام و حضور در همایش ارائه شود .

توجه : درمورد ثبت نام کنندگان ، تا اعلام نتایج مقاله ارسالی ، فرصت تکمیل اطلاعات فیش پرداختی را خواهند داشت .

توجه : ثبت نام کنندگانی که قصد دریافت امتیاز بازآموزی دارند، باید با مراجعه به سایت آموزش مداوم دانشگاه براساس گروه های مختلف پزشکی هزینه ثبت نام را پرداخت نمایند.(آدرس سایت مرکز بازآموزی)

(
http://yasouj.ircme.ir)

شرکت کننده مبلغ ثبت نام (به ریال) 
شرکت کننده عادی (جهت اخذ امتیاز بازآموزی)
500000
شرکت کننده با ارائه مقاله 300000
دانشجو (بدون ارائه مقاله) 200000
دانشجو (با ارائه مقاله) 100000
دانلود فرم ثبت نام در همایش

لطفا پس از تکمیل فرم ثبت نام آن را به آدرس ایمیل همایش (paramedcong91@yums.ac.ir) ارسال فرمائید.

FEATURES